Już teraz złóż wniosek o dożywianie ucznia i przedszkolaka!

Gdańscy rodzice, którzy od września chcą bezpłatnie dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach, muszą przekazać wniosek w tej sprawie pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W trosce o najmłodszych prosimy nie zwlekać z dopełnieniem formalności.

Niezależnie od obowiązującej od września formy nauczania (tj. w placówce czy zdalnie), podanie o dożywianie dziecka trzeba dostarczyć. W epidemicznym czasie wnioski te, wraz z innymi wymaganymi dokumentami, najlepiej przesyłać poprzez email lub drogą pocztową do pracowników socjalnych gdańskiego MOPR. Można je też umieścić w zabezpieczonej skrzynce podawczej, przy każdym Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicach. W razie konieczności można skorzystać z obsługi bezpośredniej, jednak po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na wizytę. Ustali on, czy rodzina nadal kwalifikuje się do tego wsparcia.

– Codzienne dostarczenie dziecku ciepłego, treściwego posiłku jest kluczowe dla jego prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, jak i intelektualnego – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Bezpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków realizowane jest w ramach dwóch programów: rządowego pt. „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego o charakterze osłonowym. Dzięki programowi gdańskiemu w przedszkolach i szkołach jedzą obiady dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 180 proc. kwoty kryterium ustawowego, pomocowego, tj. 950, 40 zł. W uzasadnionych indywidualnie przypadkach ten dochód może być wyższy – dziecko również otrzyma ciepły posiłek. Z kolei rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 792 zł. Dodajmy, że w 2019 roku w Gdańsku łącznie ok. 1800 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach lub przedszkolach.

Wniosek o dożywianie i dokument o dochodzie

Wniosek należy przekazywać do Centrów Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicach (adresy na stronie: www.mopr.gda.pl). Wystarczy odręczne podanie, do którego trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Fot. z Pixabay