Konferencja „Aktywni w sieci”

14 grudnia br. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, odbyła się konferencja „Integracja cyfrowa – integracja społeczna”, inaugurująca realizację projektu „Aktywni w sieci”.

Podczas konferencji, poza przedstawieniem założeń projektu „Aktywni w sieci”, zaprezentowana została geneza Internetu oraz jego przyszłość, omówiony został problem wykluczenia cyfrowego jako jedna z przyczyn marginalizacji społecznej, a także rola Internetu w kulturze i edukacji.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny „Aktywni w sieci w kontekście potrzeb i oczekiwań beneficjentów”, w którym wzięli udział Barbara Korwel i Milena Dominik z gdańskiego MOPS, Marek Kościelniak – koordynator projektu, Magda Senk – uczestniczka projektu oraz dr Łukasz Tomczyk z Uniwersytety Śląskiego. Uczestnicy debaty jednogłośnie podkreślali znaczenie projektu w przezwyciężaniu jednego z najbardziej dotkliwych wykluczeń społecznych obecnych czasów, jakim stało się wykluczenie cyfrowe, a także jego innowacyjność.

– W Polsce realizowano wiele projektów, w ramach których podnoszone były umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Innowacyjność projektu „Aktywni w sieci” polega na tym, że oprócz rozwoju umiejętności, uczestnicy projektu otrzymają narzędzie, za pomocą którego pozyskane umiejętności będą mogli wykorzystać. – powiedział podczas debaty dr Łukasz Tomczyk z Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt „Aktywni w sieci” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. W ramach projektu 30 gospodarstw domowych będących pod opieką Ośrodka oraz 6 jednostek pomocy społecznej otrzyma nieodpłatnie zestawy komputerowe, dostęp do szerokopasmowego Internetu, a także bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi komputera.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie jednemu z najbardziej dotkliwych wykluczeń społecznych obecnych czasów, jakim stało się wykluczenie cyfrowe. Projekt stanowi realną odpowiedź na problem wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gdańska. Poprzez działanie gdańskiego MOPS, osoby oraz rodziny borykające się z trudnościami materialnymi w codziennym życiu, głównie beneficjenci pomocy społecznej, otrzymają dostęp do nieograniczonych możliwości globalnej sieci.

Projekt ma charakter pilotażowy, dlatego też działania zostały skierowane do osób najbardziej potrzebujących. Specjalnie powołany zespół wyłonił grupę 30 gospodarstw domowych (m. in. osoby ubogie, niepełnosprawne oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci), w których zostanie zainstalowany sprzęt komputerowy oraz stały dostęp do Internetu. Wśród tych gospodarstw jest 10 gospodarstw, w których mieszkają osoby niepełnosprawne, 14 zestawów komputerowych trafi również do gdańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków wsparcia.

Pojęcie wykluczenia cyfrowego nie dotyczy tylko dostępności, ale również umiejętności korzystania z nowych technologii. Zgodnie z opracowaną przez Radę Monitoringu Społecznego „Diagnozą Społeczną 2011” (Batorski, D. (2011). Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 5(3), 299-327) proste umiejętności związane z obsługą edytora tekstu posiada tylko 63 % użytkowników, korzystać z arkusza kalkulacyjnego potrafi ledwie 36 % użytkowników komputera, a przygotować prezentację multimedialną 23 % użytkowników. Dlatego osoby, które wezmą udział w projekcie, zostaną przeszkolone z zakresu obsługi komputera oraz najpopularniejszych aplikacji informatycznych, a także obsługi poczty e-mail, serwisów społecznościowych, czy też wykorzystania szerokich możliwości, jakie daje w codziennym życiu Internet, np. poszukiwanie pracy, wsparcie w edukacji, czy – w przypadku osób niepełnosprawnych – zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Projekt „Aktywni w sieci” jest realizowany w ramach Priorytetu 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu wynosi 346 983,00 zł, w tym wartość dofinansowania: 290 685,55 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Arkadiusz Kulewicz