W kręgu życzliwych ludzi

Dwanaście dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zostało objętych w Gdańsku tzw. kręgami wsparcia. Wokół niepełnosprawnych mieszkańców tworzą je ich bliscy, znajomi, sąsiedzi i inni życzliwi ludzie. Szukamy kolejnych otwartych osób, które zechcą włączyć się w projekt i pomóc potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest partnerem projektu pt. „Bezpieczna przyszłość ON – testowanie modelu”. Na terenie miasta jest on realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku. Beneficjantami projektu jest dwanaście dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie osób, głównie gdańszczanek i gdańszczan. To m.in. uczestnicy zajęć w środowiskowych domach samopomocy czy innych ośrodkach wsparcia dziennego. Wokół każdego beneficjenta powstały tzw. kręgi wsparcia, które tworzą życzliwi, pomocni ludzie z otoczenia osoby z niepełnosprawnością. Oprócz rodziny „budują je” także sąsiedzi, znajomi, właściciele zakładów usługowych czy sklepów, lokalna społeczność – wszystkich łączy otwartość i chęć pomagania potrzebującej osobie w codziennym funkcjonowaniu. Wszyscy starają się wspierać niepełnosprawnego człowieka w jego aktywizacji życiowej, społecznej, w procesie usamodzielnienia. Głównym celem projektu jest bowiem doprowadzenie do takiej sytuacji, by jego beneficjenci mogli w jak najwyższym stopniu uczestniczyć w zwykłym, społecznym życiu. Żeby mimo swej niepełnosprawności nie byli w przyszłości skazani na pobyt w domu pomocy społecznej. Adresaci projektu wychodzą m.in. do kina, teatru, muzeów, samodzielnie robią zakupy czy oddają się zabiegom pielęgnacyjnym np. u zaprzyjaźnionej kosmetyczki lub fryzjera. Rodziny mają też zapewnione indywidualne doradztwo psychologiczne, prawne czy seksuologiczne.

Realizacja projektu potrwa do stycznia 2021 roku. Liczba jego beneficjentów jest zamknięta. Do współpracy zachęcamy jednak życzliwych ludzi, firmy, instytucje, które zechcą włączyć się w kręgi wsparcia. W tej sprawie prosimy o kontakt z p. Agatą Ciosmak z PSONI Koło w Gdańsku, tel. 502 636 868 lub e-mail: kregiwsparcia@psoni.gda.pl.

Model w ramach projektu

Dodajmy, że projekt jest realizowany nie tylko w Gdańsku, ale równolegle także m.in. w Goleniowie, Elblągu i Suwałkach. Testowany w ramach projektu model pt. „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu zamieszkania. Model jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia i wpisuje się w postanowienia „Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami” (Polska ratyfikowała Konwencję we wrześniu 2012 roku). Ma on na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących sytuacji zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. Został zainicjowany przez organizacje i ekspertów działających w ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, funkcjonującego przy Stowarzyszeniu BORIS. Model realizowany jest w ramach makro-innowacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na temat, na stronie: www.kregiwsparcia.pl. Równolegle prowadzona jest też kampania edukacyjno-informacyjna, z towarzyszącym hasłem #jestemwkregach.