Mieszkanie dla absolwenta – osoby z niepełnosprawnością, rozpoczęto nabór wniosków w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przystąpił do realizacji programu: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jest on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie może być udzielone na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do dnia 31.12.2023 r. Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników MOPR przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Wnioskodawcy.

W razie wątpliwości, pytań pełną informacją służą zainteresowanym specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej, pod numerem tel.: 58/320 53 42, w godzinach pracy Ośrodka.

Więcej informacji oraz procedura dotycząca dofinasowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się także na stronie internetowej PFRON.