Mieszkanie dla absolwenta – teraz najem z dofinansowaniem

Gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością – absolwenci szkół – mogą otrzymać dofinansowanie najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego. Do skorzystania z tego wsparcia zachęca osoby uprawnione, spełniające określone kryteria, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Gdański MOPR przystąpił do realizacji programu: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jest on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dla kogo pomoc?

Beneficjentem wsparcia może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia poniższe warunki:

– posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym) lub orzeczenie traktowane na równi z tym o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu),

– posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

– ma pełną zdolność do czynności prawnych,

– złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,

– złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętej pracy.

Dofinansowanie może być udzielone na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez osobę z niepełnosprawnością samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 pow. użytkowej. Pomoc jest świadczona maksymalnie na 36 miesięcy.

Gdańszczanko, gdańszczaninie, złóż wniosek elektronicznie

Składanie wniosków do gdańskiego MOPR odbywa się wyłącznie elektronicznie, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON). Można to zrobić samodzielnie lub przy wsparciu MOPR w Gdańsku, aż do 31 grudnia 2023 roku. Pełną informacją służą zainteresowanym specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej, pod numerem tel.: 58 320 53 42 (w godzinach pracy Ośrodka). Szczegółowe wiadomości o programie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR) oraz na stronie internetowej PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową Funduszu).

Logo PFRON
Ilustracyjna fot. młodych ludzi na wózkach inwalidzkich/Pixabay