Od pomysłu do realizacji – jest gdański model obligacji społecznych!

obligacji społecznych

W czwartek 26 kwietnia o godzinie 10.30 zapraszamy do Strefy Inspiracji w Galerii Wnętrz przy al. Grunwaldzkiej 211, na spotkanie prezentujące nowatorski model obligacji społecznych. Został on stworzony w ramach projektu „Zadłużeni w obligacjach”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To innowacyjne rozwiązanie z zastosowaniem mechanizmu obligacji społecznych.  

Celem spotkania, które potrwa do godziny 13 jest zaprezentowanie modelu w wymiarze usługi społecznej. Także jako formuły prawno – ekonomicznej zastosowania obligacji społecznych.

Przypomnijmy, że projekt MOPR został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makro – innowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju. Dotyczył on stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej. Zakłada pomoc dla osób z zadłużeniem czynszowym od trzech do dwudziestu tysięcy złotych, powstałym w okresie od sześciu miesięcy do nawet półtora roku. Dłużnik musi deklarować chęć wyjścia z kryzysu. Wśród takich osób mogą być np. emeryci, renciści, mieszkańcy o niskich dochodach. Stworzony model obligacyjny zakłada uczestnictwo i partnerstwo w działaniu: właściciela długu, tj. Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych; inwestora gotowego wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego, mając przy tym zagwarantowany określony zysk, jeśli będzie sukces; partnera – operatora, np. organizacji pozarządowej zajmującej się aktywizacją społ., która będzie pracowała z dłużnikiem wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji; pośrednika projektu m.in. zarządzającego przepływami finansowymi w fazie wdrożeniowej. W ramach konkursu ofert wyłoniliśmy partnerów – to Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych; Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej; Stowarzyszenie „WAGA” oraz pośrednika – to spółka DS Consulting wspólnie z Profin Systems (oferta wspólna obu spółek).

– Powstał nowy model finansowania usług społecznych, który docelowo ma być wdrażany w innowacyjnej formule partnerstwa łączącego biznes, organizacje społeczne i podmioty publiczne – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To zupełnie nowa jakość. Mamy nadzieję, że przyniesie zamierzony efekt w postaci rozwiązania trudnych życiowych problemów problemu. To kolejna z możliwych dróg. Wystarczy się zaangażować, by stanąć na własne nogi. Wiedząc, że jest wsparcie, łatwiej.

Do 30 maja opracowanie zostanie złożone do Ministerstwa Rozwoju, które oceni nasze gdańskie rozwiązanie i mamy nadzieję, dopuści je do drugiej fazy konkursu, tj. etapu testowania i wdrażania w życie. Konieczne jest też uzyskanie niezbędnych środków finansowych na realizację założeń. Etap wdrożeniowy modelu ma potrwać trzy lata. Przewiduje on na początku objęcie wsparciem stu mieszkańców Gdańska, mających zadłużenie czynszowe na określonym projektowo poziomie. 

Projekt „Zadłużeni w obligacjach” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi – 397 503,07 zł. Całkowita wartość projektu – 408 927,75 zł.