Opiekunowie prawni i kuratorzy w Gdańsku potrzebni!

Nie tylko wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku są osoby, które nie mogą samodzielnie rozporządzać swoim majątkiem, kupować wartościowych przedmiotów. Nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego bardzo potrzebują troski i wsparcia opiekuna prawnego lub kuratora.

Gdański MOPR zachęca pełnoletnich, odpowiedzialnych i empatycznych mieszkańców do podjęcia się roli opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub do pełnienia funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kandydaci m.in. powinni mieć nieposzlakowaną opinię oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Muszą wykazać się dobrym stanem zdrowia i korzystać z pełni praw publicznych. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

Skuteczna pomoc dla osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej

Podopieczny opiekuna prawnego, zazwyczaj ze względu na chorobę psychiczną lub zaawansowany wiek i zły stan zdrowia, samodzielnie sprosta tylko drobnym codziennym czynnościom. Problemem może być dla niego nawet zrobienie zakupów, wykupienie leków czy wizyta u lekarza. Do obowiązków opiekuna prawnego należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych takiej całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby. Trzeba również zadbać, by podopieczny miał właściwą opiekę lekarską, zapewnione środki na życie, aby nie zagrażał sobie i innym. 

Z kolei kurator sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera potrzebującego człowieka w sprawach życia codziennego. Pełni również rolę doradcy np. w kwestii dysponowania dochodami. Czuwa, by podopieczny samodzielnie nie zaciągał żadnych zobowiązań np. kredytów, pożyczek.

Wynagrodzenie za wsparcie

Opiekun prawny i kurator nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek wydatków na rzecz podopiecznego. Na ich żądanie sąd może przyznać wynagrodzenie za świadczoną pomoc. Jest ono pokrywane np. z dochodów albo z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych – w tym wypadku wypłaty dokonuje MOPR. Miesięcznie nie może ono przekroczyć 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania kwoty.

Uwaga, nabór kandydatów i szczegóły formalne! 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej, prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Pracy Socjalnej nr 4 MOPR przy ul. Lecha 1 w Gdańsku, pod numerem tel. kom.: 506 228 183 lub stacjonarnym: 58 511 46 16 (w dni powszednie, w godz. pracy Ośrodka) lub email: mopr@mopr.gda.pl 

Wymagane dokumenty, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=7&id=77&x=25

Fot. z Pixabay