Pakiet pomocowy przyjęty przez Radę Miasta Gdańska

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnością oraz wyższy dodatek na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinnej pieczy zastępczej. To trzy uchwały, które zostały przyjęte podczas marcowej sesji Rady Miasta Gdańska.

„Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców w wieku 65 i więcej lat, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. z powodu samotności i złego stanu zdrowia. Program osłonowy powstał na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jego przygotowanie wynika z ogłoszonego w styczniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – moduł I. Program osłonowy zakłada wsparcie w szczególności samotnych seniorek i seniorów, często schorowanych i z niepełnosprawnością, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Pomocą objęte będą też mieszkanki i mieszkańcy 65+, którzy choć mają rodzinę, to nie jest ona w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i uwagi. Koordynatorem programu jest gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W działania na rzecz potrzebujących zaangażowani będą m.in. wolontariusze i osoby z najbliższego otoczenia seniora np. jego sąsiedzi, lokalna społeczność.

Program przewiduje świadczenie wsparcia m.in. w zakresie społecznym i psychologicznym. Chodzi też o ułatwienie potrzebującym osobom dostępu do m.in. opieki zdrowotnej, specjalistycznego poradnictwa oraz usług opiekuńczych. Wolontariusz m.in. pomoże osobie starszej umówić wizyty u lekarza lub w urzędzie i zadba, by się one odbyły (kwestia załatwienia transportu czy asystowania podczas wizyty). Uruchomiony zostanie wolontariat dotyczący wspólnego spędzania czasu z seniorem – dotyczy np. wspólnych spacerów, wyjścia na zakupy czy rozmów. Osoba wspierająca w razie potrzeby ułatwi podopiecznemu kontakt z psychologiem czy innym specjalistą. Jeśli zajdzie konieczność, dostarczy seniorce i seniorowi artykuły pierwszej potrzeby np. spożywcze oraz higieniczne, wyprowadzi psa. Pomoże osobie starszej w sprawach dotyczących utrzymania porządku w domu. Ważne, by seniorki i seniorzy objęci osłonowym programem otrzymali realną pomoc i czuli, że mają wokół życzliwych ludzi. Kompleksowe wspieranie osób starszych jest jednym z priorytetów polityki Gdańska, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i deinstytucjonalizację.

Dodajmy, że w 2021 roku miasto przystąpiło do realizacji programu „Wspieraj seniora”, ogłoszonego wówczas przez MRiPS. W jego ramach pomoc w zaspokojeniu doraźnych potrzeb życiowych otrzymało 788 osób starszych w Gdańsku.

Pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Rada Miasta Gdańska przyjęła także uchwałę o określeniu zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Zaplanowano m.in. kwoty na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz na działanie warsztatów terapii zajęciowej. RMG posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza środki z PFRON. Kwestię reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podział środków na 2022 rok opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W planie np. na rzecz osób indywidualnych przeznaczono kwoty m.in.:

  • na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – łącznie 1 285 679 zł,
  • na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – łącznie 60 000 zł,
  • na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – łącznie 1 380 000 zł,
  • na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – łącznie 1 100 000 zł,
  • na szkolenia osób z niepełnosprawnością – łącznie 20 000 zł.

Z kolei dofinansowanie z PFRON np. działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w br. 5 783 052 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób z niepełnosprawnością – łącznie 43 470 zł.

Wyższy dodatek na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinach zastępczych w Gdańsku

Z 400 do 500 złotych podniesiono kwotę dodatku na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinnej pieczy zastępczej. To świadczenie wypłacane co miesiąc. Dodatek przysługuje rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o umiarkowanym tudzież znacznym stopniu niepełnosprawności. Środki na wypłaty zabezpieczył w budżecie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 

Miasto stara się wspierać osoby starsze w różnych aspektach życia, m.in. realizując pomocowe programy dla tej grupy społecznej/fot. symboliczna z Pixabay
Środki z PFRON są przeznaczone w br. m.in. na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny/fot. wózka inwalidzkiego z Pixabay