Pamiętajmy o 18 października – Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi

W Europie i w Polsce zjawisko handlu ludźmi jest codziennym problemem. Szacuje się, że w kraju, co roku ofiarami przestępców pada ok. piętnastu tysięcy osób. Na całym świecie – 1,2 mln osób rocznie.

Handel ludźmi jest zbrodnią:

  • polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka, do pracy przymusowej, w żebractwie, w prostytucji, do popełniania przestępstw,
  • godzącą w godność i wolność człowieka,
  • popełnianą często z użyciem przemocy fizycznej i psychicznej,
  • powodującą poważne skutki psychiczne u ofiar,
  • nawet w sytuacji, gdy została popełniona za zgodą ofiary.

Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka.

Współcześnie to nie tylko wykorzystywanie seksualne, ale też praca przymusowa, handel organami, zmuszanie do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków. Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest jednak eksploatacja seksualna.

Bardzo ważne jest uświadamianie, że to zbrodnia i pozostaje nią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary. Eliminowanie tego procederu stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego zwalczanie.  

Ofiary handlu ludźmi mają zapewnioną ochronę ustawowo. Artykuł 5A ustawy o pomocy społecznej zawiera zapisy, dotyczące pomocy pokrzywdzonym i mówi, że przysługuje im prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ustawą  o cudzoziemcach.

Jeżeli jesteś ofiarą handlu ludźmi lub posiadasz informacje o przejawach procederu, skontaktuj się z Policją, Strażą Graniczną, wybierz numer alarmowy 112. Gdańszczan potrzebujących pomocy zawsze, kompleksowo wesprze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.