Patent na rodzinę

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że od października br. realizowany jest projekt pn. Kompleksowe wsparcie dla osób wykazujących zachowania przemocowe mające podłoże alkoholowe lub narkotykowe – „Patent na rodzinę”.

Projekt jest adresowany do osób wykazujących zachowania agresywne. Do dorosłych i młodzieży, wymagających specjalistycznego wsparcia w zakresie zmiany zachowań na społecznie akceptowalne na różnym poziomie potrzeb, w tym również do osób z problemem uzależnień. Adresatami są osoby, które swoimi zachowaniami przemocowymi, agresywnymi, często pod wpływem różnych środków odurzających i uzależniających, jak alkohol czy narkotyki, krzywdzą swoich najbliższych. Projekt będzie realizowany do 21 grudnia br. przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku.

Terapia i konsultacje – zgłoś się

W ramach projektu prowadzone będą:

  • indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne;
  • grupa dla młodzieży wykazującej agresywne zachowania wobec rodziców, rekrutacja pod nr telefonu: 502 209 729;
  • grupa korekcyjno-edukacyjna – dla osób stosujących przemoc domową, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” lub skazanych prawomocnym wyrokiem, rekrutacja pod nr telefonu: 500 261 486;
  • grupa psychologiczno-terapeutyczna skierowana do osób podejrzanych lub/i stosujących przemoc. Wsparcie terapeutyczne, pomoc dla mających trudności w zaprzestaniu zachowań agresywnych, rekrutacja pod nr telefonu: 510 046 973;
  • grupa o charakterze psychologiczno-prawnym, w szczególności dla osób po wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”, rekrutacja pod nr telefonu: 500 261 486.

Projekt jest finansowany ze środków Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022.

Symboliczna fot. „zatrzymać przemoc”/źródło: Pixabay