Pomóż osobie ubezwłasnowolnionej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego, kuratora dla mieszkanek i mieszkańców całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych. Chodzi o wspieranie osób, których aktywność życiowa jest bardzo ograniczona np. ze względu na podeszły wiek lub zły stan zdrowia. Nie mogą one żyć samodzielnie.

Zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego, kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, prosimy o kontakt ze specjalistami Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy Ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

Polskie obywatelstwo i wrażliwość

Kandydatki i kandydaci muszą mieć m.in. pełną zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowaną opinię oraz korzystać z pełni praw publicznych. Wymagane są też: posiadanie polskiego obywatelstwa oraz niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Ich stan zdrowia powinien pozwalać na pełnienie niełatwej przecież roli, jaką jest wspieranie osoby całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionej. To wymagające zadanie, dla empatycznych, chcących pomagać ludzi, którzy mają też czas, by sprostać obowiązkom. Decyzję o ustanowieniu opiekuna prawnego i kuratora, podejmuje sąd. Może on przyznać wynagrodzenie za świadczoną pomoc, które jest pokrywane np. z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

Piecza nad potrzebującym i jego majątkiem

Opiekun prawny wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną. Do jego obowiązków należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych ubezwłasnowolnionego człowieka. Również reprezentowanie go w czynnościach prawnych. Dbanie, by miał właściwą opiekę medyczną, środki na życie. Kurator z kolei sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera ją w życiu codziennym, pełni rolę doradcy np. w zakresie dysponowania dochodami. Czuwa, by podopieczna/podopieczny uniknęli finansowych kłopotów.

Więcej wiadomości o możliwości pełnienia funkcji opiekuna prawnego, kuratora dla gdańszczanek i gdańszczan całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych, dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR (link przekierowuje na stronę BIP MOPR).

 

Ręce w symbolu opieki/fot. z Pixabay (sabinevanerp)