Program wyrównywania różnic między regionami w 2021 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

Szczegóły i założenia programowe, formularze wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie gdańskiego MOPR, w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.

Wózek inwalidzki jako symbol niepełnosprawności/fot. z Pixabay