„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Cele operacyjne Programu to:

 1. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 2. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 3. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 4. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
 5. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
 6. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obszary programu realizowane w 2017 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; dotyczy obiektów wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych; dofinansowaniu podlega część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach, na terenie których brak jest warsztatu terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu są dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G – do 14.02.2017 r. – decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów E – do 30.11.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, pok. 215, 214 lub 204, tel. (58) 320-53-45, 48, 41.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje na temat programu tj. treść Programu, Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2017 r., procedury, znajdują się na stronie internetowej PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro