Program „Zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej”

Miasto Gdańsk informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w 2018 roku.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku
    z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Jednocześnie, w odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076) zwracamy uwagę, że z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków dla podmiotów prowadzących WTZ, zainteresowanych prowadzeniem zajęć klubowych –  do 28.08.2018 r., do godz. 10.00 – decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, pok. 216 lub 219, tel. (58) 320-53-47, 44.

Szczegółowe informacje na temat programu tj. treść Programu, procedury realizacji programu, znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl.