Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Miasto Gdańsk informuje o kolejnej turze naboru wniosków w ramach Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Program jest finansowany ze środków PFRON.

Nabór dotyczy zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą w okresie od 01.02.2020r. do 31.01.2021r.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia, z zastrzeżeniem, że osoby, które były uczestnikami WTZ
    i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia przed dniem 6 czerwca 2018 r., mogą korzystać z zajęć klubowych, jeżeli rozpoczęły udział w zajęciach klubowych nie później niż 6 lipca 2018r.
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii
    w WTZ.

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków dla podmiotów prowadzących WTZ, zainteresowanych prowadzeniem zajęć klubowych –  do 20.11.2019 r., decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, pok. 216, tel. (58) 320-53-47.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronach internetowych PFRON:

  1. Program, procedury realizacji programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/

  1. Wzór wniosku:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/komunikaty-dotyczace-programu/pfron-udostepnia-materialy-pomocnicze-w-ramach-programu-zajecia-klubowe-w-wtz/