Program „Aktywny samorząd” – edycja 2024

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program „Aktywny samorząd” – edycja 2024

DOFINANSOWANIE w 2024 roku

w ramach modułu I – 1 728 431,77 zł

w ramach modułu II – 1 160 670,40 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

2 889 102,17 zł

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie
  w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;

Program w 2024 r. obejmuje poniższe obszary wsparcia

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządy wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości dla osób ze  stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieką) dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających nauką w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem może obejmować:

1) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

2) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

3) opłatę za naukę (czesne).

Wzory wniosków wraz załącznikami, terminy składania wniosków oraz inne szczegółowe informacje dotyczące programu  (link przekierowujący do strony Biuletynu Informacji Publicznej gdańskiego MOPR).