Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

DOFINANSOWANIE

1 574 390,40 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 574 390,40 zł 

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

 • limit godzin usług asystenta przypadających na uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, z zastrzeżeniem, że limit godzin usług asystenta na uczestnika, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne
  (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na uczestnika Programu, w tym na dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie lub w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 30 godzin miesięcznie;
 • w tym samym czasie uczestnik nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, itp.).

Organizacje które realizują zadanie:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski,
 • Fundacja Hospicyjna,
 • Fundacja Edukacji Nowoczesnej.

W celu zgłoszenia się do Programu należy skontaktować się z właściwym Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku.