Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

DOFINANSOWANIE

4 060 212,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

4 060 212,00 zł

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: a) o stopniu znacznym lub b) o stopniu umiarkowanym albo c) traktowane na równi do obu wcześniej wymienionych w pkt. a, b.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na jego pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystencji osobistej, finansowanych ze środków Funduszu, przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

a) 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

b) 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c) 360 godzin rocznie dla: 

 • osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

W tym samym czasie uczestnik nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych, obejmujących analogiczne wsparcie).

Organizacje, które realizują zadanie:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”,
 • Fundacja im. Helen Keller,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski,
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym,
 • Fundacja Hospicyjna,
 • Fundacja Mocarzy,
 • Fundacja Edukacji Nowoczesnej.

 

W celu zgłoszenia się do Programu należy skontaktować się z właściwym Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku.

Informacje o Programie są też na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (link przekierowuje na stronę internetową MRiPS).