Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (edycja zakończona)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

DOFINANSOWANIE

1 979 999,68 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 979 999,68 zł

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenie jej w życie społeczne.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo mające orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, będące mieszkankami i mieszkańcami Gdańska.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na jego pomocy przy:

 • wykonywaniu czynności życia codziennego przez adresata;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z adresatem w wybrane przez niego miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystencji osobistej, finansowanych ze środków Funduszu, przypadających na jednego adresata wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla: 
 • osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

W tym samym czasie uczestnik nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych, obejmujących analogiczne wsparcie).

Organizacje, które realizują zadanie:

 • Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja Też”,
 • Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces,
 • Fundacja im. Helen Keller,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski,
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym,
 • Fundacja Hospicyjna,
 • Fundacja Mocarzy,
 • Fundacja Edukacji Nowoczesnej.