Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

DOFINANSOWANIE

887 808,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

887 808,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gdańska, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych Program ma zapewnić:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program jest realizowany w trzech formach:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w wymiarze maksymalnie 240 godzin na jednego uczestnika,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze maksymalnie 14 dób na jednego uczestnika,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w wymiarze maksymalnie 20 godzin na jednego uczestnika.

Realizatorami zadań we współpracy z MOPR w Gdańsku są:

 • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie pobytu dziennego:
  – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
  – Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji,
  – Fundacja Maja na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  – Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”,
  – Dom Pomocy Społecznej „Orunia”
 • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie pobytu całodobowego:
  – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
  – Fundacja Hospicyjna
 • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie specjalistycznego poradnictwa:
  – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
  – Fundacja Maja na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  – Fundacja na Rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Wyspa Skarbów”.

W celu zgłoszenia się do Programu należy skontaktować się z właściwym Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku.