Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” Dostępne mieszkanie

DOFINANSOWANIE

573 946,86 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

573 946,86 zł

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów życiowych i społecznych.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Beneficjentem może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności (to w przypadku osób do 16 roku życia) lub o niepełnosprawności w stopniu znacznym tudzież traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

  1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  2. skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby z niepełnosprawnością reprezentowanej przez opiekuna prawnego np. akt urodzenia.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) (link przekierowuje na stronę internetową PFRON), samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do 31.12.2024 r. Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego wnioskodawcy.

Więcej informacji oraz procedura dotycząca dofinansowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR).

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się także na stronie internetowej PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON).