Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” Mieszkanie dla absolwenta

DOFINANSOWANIE

737 931,43 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

737 931,43 zł

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania, spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania, ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie może być udzielone na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na 60 miesięcy.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON) samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, do dnia wyczerpania budżetu programu. Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Wnioskodawcy.

Więcej informacji oraz procedura dotycząca dofinasowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR   (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR w Gdańsku).

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się także na stronie internetowej PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON).