Przyjęte programy wspomogą gdańskie rodziny

Rada Miasta Gdańska przyjęła podczas lutowej sesji projekty: Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 oraz Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.

Nim do tego doszło oba ważne, pomocowe projekty zostały poddane społecznym konsultacjom. Wzięli w nich udział m.in. mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania w obu obszarach tematycznych.

Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków rozwoju dla dzieci i dla rodzin przeżywających trudności w wychowywaniu najmłodszych podopiecznych, przez doskonalenie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Priorytetem jest zabezpieczenie kompleksowych form pomocy rodzinie w środowisku, a tam gdzie nie jest to możliwe, wsparcie różnorodnych (zwłaszcza rodzinnych) form opieki nad dziećmi. Proponowane działania koncentrują się na wzmacnianiu potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin, zapewnianiu wsparcia rodzinom doświadczającym trudności i kryzysów. Chodzi także o wzmacnianie reintegracji rodzin, o rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Ważnym wyznacznikiem Programu jest także realizowanie standardu wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz podnoszenie skuteczności procesu usamodzielniania wychowanków. Założenia dokumentu będą realizowane od 2021 do 2023 roku.

Uchwała i szczegóły Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ten Program zakłada działania profilaktyczne, interwencyjne i długofalowe oraz doskonalące lokalny system pomocy w zakresie przeciwdziałania agresji w rodzinie. Nieodzownym elementem tego systemu jest opracowany Program Oddziaływań Korekcyjno–Edukacyjnych, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Ważny jest też Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, skoncentrowany przede wszystkim na realizacji celów terapeutycznych, które mają ograniczyć zjawisko agresji w rodzinie i utrwalić zaprzestanie jej stosowania. Działania te stanowią kompleksowe i komplementarne rozwiązania systemowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program będzie realizowany do 2024 roku.

Uchwała i szczegóły Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.

Ręce w symbolu wsparcia/fot. z Pixabay symboliczna