Są pieniądze na wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem

Ponad 11, 3 mln złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał „Gdański model środowiskowego wsparcia osób dorosłych z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną”. To środki na przetestowanie i wdrożenie założeń modelu od kwietnia tego roku do końca marca 2022 roku.

Model wsparcia przygotowany został przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i ekspertów m.in. z pomocy społecznej, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Zakłada on stworzenie w mieście kompleksowego, innowacyjnego systemu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i jednocześnie niepełnosprawnością intelektualną. Również zapewnienie oparcia dla ich rodzin. Model przewiduje m.in. stworzenie gdańskim beneficjentom jak najlepszych warunków bytowych, w tym zdrowotnych, mieszkaniowych i w dziedzinie bezpieczeństwa prawnego. Nacisk położony jest też na edukację, rozwijanie aktywności społecznej i zawodowej gdańszczanek i gdańszczan z autyzmem. Jednocześnie wsparcie adresowane jest też m.in. do ich opiekunów oraz innych osób z bezpośredniego otoczenia. W tym wypadku pomoc obejmuje np. cykl specjalistycznych szkoleń, politykę wytchnieniową czy tworzenie grup wsparcia dla całych rodzin.

Zgodnie z założeniami „Gdańskiego modelu…” osobom potrzebującym zapewniony będzie lepszy dostęp do specjalistycznej kadry, np. asystentów, trenerów, terapeutów i lekarzy. Osoby z autyzmem będą się życiowo i społecznie aktywizować pod okiem specjalistów m.in. we Wspólnocie Domowej oraz w Pomorskiej Farmie Życia (to małe formy mieszkalnictwa). W mieście uruchomiona zostanie pomoc w zakresie: interwencji kryzysowej, usług wytchnieniowych i usług zdrowotnych. Potrzebujące osoby zaktywizują się i zintegrują również w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem. Ma być to miejsce inspirujące, generujące rozmaite działania na rzecz rodzin dotkniętych autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Łącznie wsparciem w ramach całego projektu objętych będzie około 180 uczestników (tj. osoby z autyzmem i ich rodziny).

– To niezwykle ważne, by gdańszczanki i gdańszczanie z autyzmem i jednocześnie niepełnoprawnością intelektualną, mieli szansę jak najpełniej uczestniczyć w społecznym życiu, we wszystkich jego formach – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Jesteśmy od tego, by taką możliwość im zapewnić. Tym istotniejsze jest więc wprowadzenie skutecznego modelu działań. Być może stanie się on także drogowskazem dla innych gmin.

Liderem z ramienia miasta w realizacji „Gdańskiego modelu…” jest MOPR, partnerami: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi Żyć”. Środki na testowanie pochodzą z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 4.1 Innowacje Społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Przypomnijmy też, że 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Fot. Pixabay