Samodzielność i nowe życie

Ponad sześć milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznano projektowi „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dzięki jego realizacji kolejni mieszkańcy m.in. zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społ. mają szansę na poprawę sytuacji, na aktywniejsze i lepsze życie.

Projekt gdańskiego MOPR otrzymał 6 118 777, 73 zł dofinansowania w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno – zawodowa”. Realizacja „GPS II” rozpocznie się w październiku br. i potrwa do 2020 roku, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Wsparciem objętych ma być 480 osób z różnych przyczyn zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, które nie są aktywne zawodowo. Mają np. niskie kwalifikacje, są niepełnosprawne lub zadłużone. Adresatami są również gdańszczanki i gdańszczanie borykający się z uzależnieniami, nie mający motywacji do zmiany biernej postawy życiowej i zawodowej. Projekt obejmie też potrzebujące, najuboższe rodziny pozostające w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać nie tylko ze szkoleń i staży, ale także doradztwa zawodowego, wsparcia terapeutów, psychologów, prawników. W trudniejszych zdrowotnie przypadkach przewidziane są także konsultacje psychiatry lub innych specjalistów. Rodziny wspierać będą na co dzień pracownicy socjalni MOPR w Gdańsku. Treningi motywacji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych według zainteresowań uczestnika projektu, aktywizacja społeczna to tylko niektóre elementy założeń „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”.

– Udział w tym projekcie to kolejna szansa dla gdańszczanek i gdańszczan zagrożonych wykluczeniem społecznym na poprawę jakości życia, na wyjście z marazmu i być może odzyskanie poczucia własnej wartości – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To szansa na aktywność w rodzinie i społeczeństwie. Na pokonanie słabości, także naprawienie stosunków rodzinnych. Bo człowiek, który zyskuje pracę, poprawia i umacnia więzi. Czuje się silniejszy i lepszy. Życzę, by taki efekt osiągnęło jak najwięcej uczestniczek i uczestników projektu.

Dodajmy, że „GPS II” jest niejako kontynuacją projektu „GPS Gotowość – Praca – Samodzielność”, którego realizacja rozpoczęła się w marcu 2016 roku i potrwa do października 2018 roku. W tym projekcie udział wzięło już ponad 680 potrzebujących, pozostających bez pracy mieszkańców. Ponad 280 z nich znalazło pracę. Pozostali beneficjenci m.in. wzięli udział w szkoleniach i warsztatach, podejmują aktywność w rodzinie, środowisku lokalnym. Pracują nad poprawą relacji z bliskimi, otoczeniem. Chcą wyjść na prostą…