Z silnym partnerem przeciwko zadłużeniu czynszowemu gdańszczan!

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zachęcamy do włączenia się w prace nad modelem pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym oraz jego późniejszym, pilotażowym wdrażaniem. Do 19 lutego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzi nabór ofert na partnera do projektu „Zadłużeni w obligacjach” (informacje www.bip.mopr.gda.pl). Gorąco zachęcamy do udziału w nim wszystkie, aktywne organizacje!

Gdańsk ma szansę na wypracowanie skutecznego modelu pomocy osobom z problemem zadłużenia czynszowego. To za sprawą innowacyjnego projektu „Zadłużeni w obligacjach”, przygotowanego przez gdański MOPR. Został on bowiem wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makro – innowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju, a dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej. W pracach nad stworzeniem modelu udział biorą m.in. specjaliści z dziedziny finansów, prawa mieszkaniowego, ekonomii, przedstawiciele miasta, MOPR i organizacji pozarządowych. Projekt MOPR zakłada pomoc dla osób z zadłużeniem czynszowym od trzech do dwudziestu tysięcy złotych, powstałym w okresie od sześciu miesięcy do roku. Przy czym dłużnik musi deklarować chęć wyjścia z kryzysu. Wśród takich osób mogą być np. emeryci, renciści, mieszkańcy o niskich dochodach. Tworzony model obligacyjny idzie w tym kierunku, by w działaniach uczestniczyli: właściciele długu, tj. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS; inwestorzy gotowi wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego, mając przy tym zagwarantowany określony zysk, jeśli będzie sukces; partner – operator, np. organizacja pozarządowa zajmująca się aktywizacją społ., która będzie pracowała z dłużnikiem wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji. Gdański mechanizm obligacyjny zakłada mądre i efektywne współdziałanie wszystkich jego uczestników.

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.  

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 397 503,07 zł.
Całkowita wartość projektu – 408 927,75 zł. Realizacja potrwa do 30 kwietnia br.  Formularze ofert można pobrać ze strony: www.bip.mopr.gda.pl. Dodatkowych informacji nt. naboru udziela Anna Dukowska – koordynator projektu „Zadłużeni w obligacjach” (tel. 58 347 82 90, e-mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl).

Inwestycja w SIB

Przyjęty model inwestowania opiera się na założeniach Social Impact Bond (SIB), Sharing economy oraz mechanizmie „płatności za rezultaty”. Wskazują one, iż prewencja lub interwencja we wczesnej fazie pojawienia się problemu społecznego jest najkorzystniejsza zarówno dla wybranej grupy społecznej, jak i jednostki systemowo rozwiązującej jej problemy oraz w szerokim kontekście całego systemu gospodarczego – zapobiegamy między innymi kosztom pomocy społecznej opłacanym z ogólnej puli podatków pośrednich i bezpośrednich. Jest to też narzędzie typu Pay for Success Financing co oznacza, iż jest nastawione zarówno na sukces społeczny, tj. realizację zakładanych mierzalnych rezultatów, jak i na sukces finansowy inwestora.