Skorzystaj z bezpłatnej mediacji w Gdańsku

W sytuacjach spornych, w których pożądane jest zawarcie ugody, warto mediować. Dzięki temu można polubownie załatwić sprawę, uzyskać kompromis. W Gdańsku można skorzystać z bezpłatnego wsparcia mediatorów.

Usługa jest świadczona w mieście w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją. Ta pomoc przysługuje każdemu potrzebującemu człowiekowi, jeśli tylko nie stać go na pokrycie kosztu wizyty u prawnika. Lista punktów w mieście świadczących m.in. mediację, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR). Na porady obowiązują zapisy pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy MOPR). Na konsultację z mediatorem, prawnikiem można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości  (link przekierowuje na stronę internetową MS). W punkcie świadczącym nieodpłatną pomoc prawną potrzebująca/y składają pisemne oświadczenie, że nie stać ich na wizytę u prawnika. Jest ono warunkiem otrzymania wsparcia.

Warto się porozumieć

Mediator pomaga m.in. w sporach pomiędzy osobami rozwodzącymi się. Z usługi korzystają rodziny, w których występują sytuacje konfliktowe na tle opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci. Mediacja sprawdza się w sytuacjach nieporozumień przy podziale majątku, także w sprawach pracowniczych oraz o zapłatę. Specjaliści pomagają uzyskać ugodę w sytuacji dochodzenia odszkodowania. Starają się doprowadzić do porozumienia w sporach sąsiedzkich, dzięki czemu udaje się uniknąć drogi sądowej. Mediatorzy pomagają zawrzeć ugodę pomiędzy zwaśnionymi stronami np. w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. Wspierają też w sporach o spłatę należności. Mediacja jest dobrowolna. Można ją przeprowadzić, jeśli skonfliktowani zgodzili się na nią.

Uwaga! Nieodpłatna usługa mediacji nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Mediator może pomóc np. w sporze rodziców o sprawowanie opieki nad dzieckiem/symboliczna fot. z Pixabay (geralt)