Spotkanie w sprawie konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, na spotkanie informacyjne dot. konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania będą prowadzone na rzecz gdańszczanek i gdańszczan.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 7 lipca br. o godz. 14.00.

Zainteresowani otrzymają link do połączenia, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału pod adresem email: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Dodajmy, że konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 934/21 prezydenta Gdańska z 25 czerwca br. Wykaz zadań:

– kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej),

– realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej, streetworkingu,

– poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego.