Uwrażliwić na krzywdę

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku we współpracy z  Gdańską Fundacją dla Dziecka i Rodziny ,,Wschodzące Słońce” prowadzi kampanię społeczną, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania z mieszkańcami, kolportaż tematycznych informatorów, ulotek i plakatów i inne działania projektowe, mają przybliżyć gdańszczanom problem, uwrażliwić na krzywdę. Podpowiedzieć, gdzie osoby zagrożone lub doświadczające przemocy uzyskają kompleksowe wsparcie. Pobudzić do właściwej, mądrej i skutecznej reakcji na problem. 

Przewodnim hasłem kampanii pt. „Upowszechnienie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym” są słowa „Solidarni Przeciwko Przemocy – Reaguj – Działaj – Zadzwoń”. Głównym celem akcji jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Zwiększenie wiedzy na temat  instytucjonalnych form przeciwdziałania problemowi w  Gdańsku. Również uświadomienie mieszkańcom, że zawsze należy reagować na agresję. Adresatami są ofiary przemocy, w szczególności osoby starsze, młodzież, świadkowie przemocy domowej oraz jej sprawcy. Ideą kampanii jest uświadomienie, że solidarność przeciwko przemocy ma sens, a reagowanie i proponowanie wsparcia  jest pożądane. 

Równocześnie z tą akcją trwa realizacja projektu ,,Gdańsk blisko rodziny”, MOPR, dotyczącego m.in. wpływu konfliktów rodziców na rozwój dzieci. Obie kampanie za cel stawiają sobie poszerzenie wiedzy gdańszczan na temat rodzajów oraz skutków przemocy, dostarczenie osobom pokrzywdzonym lub zagrożonym informacji o instytucjach udzielających pomocy. Również współpracę  w zakresie podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, promowanie  postawy przeciwstawiania  się jej stosowaniu, a przede wszystkim  aktywizację wspólnot sąsiedzkich, by reagowały.

W ramach kampanii m.in. w 24 gdańskich placówkach edukacyjnych odbyły się spotkania informacyjno – szkoleniowe dla rad pedagogicznych. W ich trakcie pracownicy MOPR  przekazali wiadomości dotyczące realizacji wewnętrznej polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem, praktyki stosowania Procedury Niebieskiej Karty oraz interdyscyplinarnej pracy na rzecz rodziny zagrożonej, w szczególności w zakresie rozpoznawania i reagowania na przemoc wobec dziecka. Upowszechniano tematyczne materiały pomocowe (ulotki – informatory i plakaty). Na stronie internetowej gdańskiego Ośrodka: www.mopr.gda.pl opublikowany jest zaktualizowany wykaz placówek, z ofertą wsparcia dla osób zagrożonych przemocą. 

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w pracy czy szkole, agresji w jej każdej postaci jest priorytetem wśród działań pomocowych miasta – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Będziemy konsekwentnie wdrażać projekty, programy i działania, które pozwolą ograniczyć i niwelować to niekorzystne zjawisko. W Gdańsku nie ma zgody na agresję, na przemoc psychiczną czy fizyczną wobec kogokolwiek. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 30 tys. złotych. Źródłem finansowania kampanii MOPR są środki Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017.

Katarzyna Fedorowicz, (sr)