W Gdańsku mamy dobrych sąsiadów

32 osoby wzięły udział w kolejnej edycji projektu „Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania”. Projekt realizowany był w tym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Fundację Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI.

05 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku już po raz czwarty spotkały się osoby, które bezinteresownie wspierają swoich starszych, często samotnych i chorych sąsiadów.

Projekt realizowany jest nieprzerwanie od 2013 roku. Realizator wyłaniany jest w drodze konkursu.

Ideą naszej inicjatywy jest wzmocnienie usług sąsiedzkich, które do niedawna stanowiły nierozerwalny element sąsiedzkich wspólnot – mówi Marlena Jasnoch – zastępca Dyrektora MOPR w Gdańsku. Dzisiaj, często zamykamy się we własnych mieszkaniach, zamkniętych osiedlach, dawne wspólne przestrzenie sąsiedzkie zanikają. Jesteśmy zabiegani, skoncentrowani na zaspakajaniu własnych potrzeb. Naszym zdaniem, każda inicjatywa promująca postawy opiekuńcze i pomocowe godna jest naśladowania i propagowania, a o ludziach dobrej woli należy głośno mówić – dodaje Marlena Jasnoch.

Starzejąca się populacja od lat stanowi duże wyzwanie dla polityki społecznej. Zmusza do mierzenia się zarówno z potrzebami jak i problemami osób starszych takimi jak trudna sytuacja materialna i rodzinna oraz problemy zdrowotne, których konsekwencją jest m.in. konieczność korzystania z usług opiekuńczych. Szacuje się, że na świecie żyje ponad 600 mln ludzi starszych. W Europie seniorzy stanowią już ponad 20, a w Polsce – blisko 14% ogółu mieszkańców. Europa szybko się starzeje, przyrost naturalny maleje. Wzrost odsetka osób starych w społeczeństwie Polski nabiera coraz większego tempa. Do roku 2035 udział osób w wieku 65 i więcej lat (65 lat powszechnie przyjmuje się jako umowną granicę starości) zbliży się do ¼. Proces demograficznego starzenia się ludności przebiegać będzie nierównomiernie, w większym stopniu kształtując strukturę demograficzną mieszkańców miast. Zgodnie z prognozą GUS, w miastach będzie znacznie wyższy odsetek osób w wieku 80 i więcej lat. Wskazuje to na potencjalnie większe zapotrzebowanie na różne pomocy i wsparcia dla najstarszych mieszkańców miast.

– Gdańsk od lat dokłada wszelkich starań na rzecz poprawy jakości i warunków życia starszych mieszkańców. Mamy to szczęście, że gdańscy seniorzy to ludzie otwarci i przedsiębiorczy, co czyni z nich interesujących partnerów wielu projektów. Troszczmy się o wszystkich seniorów, zarówno o tych, którzy prowadzą aktywność zawodową jak i tych, którzy udali się już na zasłużony odpoczynek – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. I dodaje – Dziś skupiamy się na tych, którzy wymagają naszej pomocy i wsparcia. Są samotni i schorowani.

Projekt MOPR to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa dzisiejszych czasów. Niemal połowa wszystkich osób starszych pozostaje w jednopokoleniowych gospodarstwach domowych. Na takie gospodarstwa składają się albo gospodarstwa jednoosobowe, albo dwuosobowe, prowadzone najczęściej przez małżeństwa. Jednym z kluczowych problemów towarzyszących jednopokoleniowym gospodarstwom domowym, nie tylko seniorów ale i osób niepełnosprawnych, jest zapotrzebowanie na pomoc ze strony innych osób. Jak wykazują badania, przeważająca liczba osób potrzebujących wsparcia ze względu na ograniczenia sprawności korzysta z pomocy udzielanej przez członków rodziny lub w przypadku jej braku, instytucji do tego powołanych.

Należy jednak dążyć do szybkiego stworzenia kompleksowego systemu świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych, udzielanych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Tym właśnie jest projekt MOPR.

Zdecydowana większość osób starszych pragnie pozostać we własnym domu jak najdłużej, zachowując kontakt z bliskimi znajomymi, sąsiadami i przyjaciółmi. Pozostanie w miejscu zamieszkania z jednej strony zaspakaja potrzebę schronienia i bezpieczeństwa z drugiej zaś daje możliwość zachowania dotychczasowych relacji z bliskim otoczeniem, znanym od lat – mówi Marlena Jasnoch, zastępca Dyrektora MOPR w Gdańsku ds. usług społecznych.

Uczestnicy projektu to osoby starsze, samotne które wymagają pomocy i wsparcia w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, takich jak zakupy, wyjście do lekarza, przygotowanie posiłku, pomoc w praniu odzieży.

Rekrutacja – jak dodaje Tamara Rekowska Fundacji NIEZALEŻNI, odbywała się na podstawie diagnozy i analizy potrzeb najstarszych mieszkańców Gdańska opracowanych przez pracowników socjalnych z każdego Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku. Pracownicy rekomendowali do projektu seniorów wraz z zaufanymi sąsiadami, którzy świadczyli nieodpłatne usługi sąsiedzkie.

Niebagatelne są efekty projektu – dodaje Marlena Jasnoch z gdańskiego MOPR, z których wymienia tylko te ważniejsze, promowanie pozytywnych postaw społecznych czy poprawa bezpieczeństwa osób starszych, zmniejszenie ich izolacji i poprawa jakości ich życia, a także wzmacnianie więzi społecznych i – jak podkreśla – możliwość pozostawienia osób starszych w przyjaznym im środowisku zamieszkania, w otoczeniu osób bliskich, sąsiadów. I to zachęca nas do kontynuacji projektu, dodaje.

Autor: Monika Grochulska