Wsparcie dla osób bezdomnych w Gdańsku przez cały rok

W nawiązaniu do Dnia Ludzi Bezdomnych odbył się w piątek na terenie schroniska Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta aktywizujący i integrujący pikinik. Impreza była też okazją do podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych w mieście na rzecz osób bez dachu nad głową oraz przedstawienia planów na kolejne lata.

O inwestycjach, projektach, istotnych realizacjach i prawach osób bezdomnych opowiedzieli: Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej; Agnieszka Chomiuk, zast. dyrektora ds. wsparcia środowiskowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Wojciech Bystry, prezes TPśBA.

Program do 2023 roku

23 kwietnia br. Rada Miasta Gdańska uchwaliła i przyjęła „Gdański Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023”. To tylko jedno z wielu działań na rzecz osób zagrożonych lub doświadczających bezdomności w Gdańsku.

Wypracowany projekt „Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności” został wcześniej poddany szerokim konsultacjom społecznym, w których uczestniczyli także sami beneficjenci –  ok. 50 bezdomnych osób, m.in. przebywających w schroniskach i noclegowniach w mieście.  

Jest on adresowany do osób:

  • w kryzysie bezdomności, tj. przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach,
  • doświadczających bezdomności, które objęte są programami społecznymi w celu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz integracji społecznej,
  • zagrożonych eksmisją oraz eksmitowanych,
  • będących przedstawicielami grup szczególnie narażonych na brak miejsca zamieszkania, np. imigrantów, ludzi uzależnionych, z niepełnosprawnościami, starszych, doświadczających przemocy itd.,
  • zagrożonych bezdomnością, które są dyskryminowane z powodu: płci, pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej, poglądów społ., politycznych.

Twórcy programu zakładają, że w 2023 roku, gdy zostanie on już zrealizowany, wzrośnie poziom wiedzy wśród mieszkańców Gdańska w zakresie pomocy bezdomnym, a praca z osobami bezpośrednio zagrożonymi utratą miejsca zamieszkania będzie skuteczniejsza. Ma również wzrosnąć dostępność do miejsc pobytu dla różnych grup społecznych zagrożonych bezdomnością, poszerzona zostanie oferta usług wsparcia specjalistycznego dla osób w placówkach i zwiększy się skuteczność diagnozy i podejmowanych interwencji. Duży nacisk kładzie się też na to, by nastąpił wzrost liczby osób wychodzących z kryzysu bezdomności, które ukończyły udział w projektach aktywizacji społeczno–zawodowej lub ukończyły terapię uzależnień.

 „Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023” stworzył zespół m.in. przedstawicieli instytucji miejskich działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, placówek dla osób potrzebujących.

Pomoc dla bezdomnych w Gdańsku przez cały rok

Osoby w kryzysie bezdomności w Gdańsku mogą liczyć na kompleksową pomoc MOPR oraz organizacji pozarządowych. Aż osiem placówek na terenie miasta, noclegowni i schronisk, udziela na zlecenie Ośrodka wsparcia. Chodzi m.in. o nocleg, posiłki, pomoc rzeczową, aktywizację społeczną i zawodową, opiekę asystenta. W placówkach jest łącznie ok. 750 miejsc, w tym stałe, dostawki i interwencyjne.

Gdański MOPR ma też umowę ze Stowarzyszeniem Gdański Komitet Obywatelski na usługę związaną z przygotowaniem i wydawaniem bezpłatnych posiłków m.in. osobom bezdomnym. Dzięki temu osoby potrzebujące mogą zjeść zupę lub drugie danie w trzech jadłodajniach – przy ulicach Na Zaspę 45, Mickiewicza 33 i Żuławskiej 102. Obiady są wydawane każdego dnia, z reguły w godzinach od 12. 30 do 14. Wsparcie otrzymują tam zarówno osoby ze skierowaniami od pracowników socjalnych, jak i np. bezdomni z interwencji, którzy w danym momencie potrzebują takiej pomocy.

Gorącą herbatę, kawę mogą też dostać korzystający z łaźni dla osób bezdomnych przy ul. Żaglowej 1, prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Autobus SOS

Gdańsk uruchomił także mobilną pomoc dla potrzebujących w okresie zimowym – autobus z ciepłą zupą, odzieżą, wsparciem ratownika medycznego i pracownika socjalnego, udzielającego informacji o wsparciu w schroniskach i noclegowniach. Z tej oferty korzystało każdego zimowego wieczoru nawet do 80 osób bezdomnych. Inicjatorami projektu uruchomienia Ikarusa SOS byli gdańscy radni – głównym pomysłodawcą z ich ramienia Przemysław Ryś. Usługa będzie uruchomiona ponownie pod koniec roku.

Miasto realizuje projekty aktywizujące życiowo, społecznie, szkoleniowo, zawodowo na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Pomoc świadczona jest też w ramach mieszkalnictwa społecznego (mieszkania wspomagane oraz ze wsparciem m.in. na Osiedlu Sitowie oraz w Dolnych Młynach). W lokalach jest blisko 60 miejsc. Samodzielności, radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej, wychodzenia z opresji uczą się tam m.in. potrzebujące mamy z dziećmi. Mają wsparcie m.in. pracowników socjalnych i asystenta osoby bezdomnej, asystentów rodziny. Średnio co roku ze wsparcia asystenta os. bezdomnej korzysta w Gdańsku do 60 potrzebujących podopiecznych MOPR.

Remonty i modernizacje

Miasto też prowadzi remonty i modernizacje w placówkach dla osób zagrożonych lub doświadczających bezdomności (szczegóły, w tym koszty prac, w załączonej prezentacji)

W zeszłym roku w Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Kochanowskiego 7A wykonano remont dachu, wymianę i montaż stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych i modernizację pomieszczeń sanitarnych. W Schronisku Dom Brata Alberta przy ul. Równa 14 przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania oraz sześć nowych pionów wentylacyjnych, roboty malarskie w budynku mieszkalnym i remont dachu z montażem instalacji odgromowej budynku magazynowo – garażowego. Z kolei w placówce przy ul. Mostowej 1 wykonano m. in. remont dachu papowego, posadzek, roboty murarsko-tynkarskie i malarskie, a przy ul. Starowiślna 3 przeprowadzono remont posadzek, stolarki drzwiowej, roboty elektryczne, tynkarskie i malarskie. Więcej na temat prac remontowych w załączonej prezentacji.

Parking Społecznie Odpowiedzialny

Przy ul. Lawendowej w Gdańsku uruchomiono w tym roku Parking Społecznie Odpowiedzialny – opłaty za parkowanie pobierają tam podopieczni Towarzystwa Pomocy Brata Alberta z Nowego Portu. Dochód przekazany będzie na urządzenie noclegowni dla osób bezdomnych na Wyspie Sobieszowskiej. W kasie w parkingu, poza opłaceniem postoju, można nabyć bon charytatywny w cenie 10 zł, w ten sposób zapewniając ciepły posiłek osobie potrzebującej.

Łączny przychód z parkingu za okres dwóch miesięcy wyniósł ponad 20 000 zł. W tym czasie zebrano także „do puszki” stojącej na parkingu blisko 1300 zł. Sprzedano także 60 bonów na obiad, które przekazywane są sukcesywnie osobom potrzebującym. Z parkingu skorzystało już 4700 kierowców.

Fot. Maciej Kochanowski