Wsparcie dla osób bezdomnych w Gdańsku w czasie epidemii

Cztery domki i dziesięć kontenerów mieszkalno-użytkowych ma zapewnić wsparcie, na czas epidemii dla osób w kryzysie bezdomności, które czekają na przyjęcie do schroniska, noclegowni lub domu samotnej matki w Gdańsku. Tymczasowo przygotowane miejsce znajduje się na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu, przy ulicy Zielonogórskiej.

Wszystkie domki i kontenery mają charakter mieszkalny. Różnią się metrażem i dostosowaniem do pełnionej funkcji. Kilkuosobowe domki wyposażone są tak, by mogły w nich mieszkać np. potrzebujące mamy z dziećmi. Osiem kontenerów to izolatki dla osób bezdomnych, w tym także dla niepełnosprawnych. Dwa pozostałe to ambulatorium oraz miejsce dekontaminacji, czyli rodzaj łaźni, gdzie można odkazić powierzchnię ciała i przedmiotów.

W obiektach na stałe przybywa personel. Straż miejska i policja patrolują teren oraz okolicę. Działania monitorujące podopiecznych odbywać się będą zgodnie ze standardami pracy z osobami bezdomnymi oraz obowiązującymi w stanie epidemii przepisami o kwarantannie – w ich myśl służby mundurowe są zobligowane do kontroli osób poddanych izolacji. Kwarantanna odbywa się także we współpracy ze służbami sanitarnymi.

W obiektach tymczasowe schronienie znajdą osoby doświadczające kryzysu bezdomności, wymagające kwarantanny w związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemicznymi i jednocześnie oczekujące na miejsce w schronisku czy noclegowni. Cały kompleks pomieści jednorazowo około 30 potrzebujących. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, obsługą obiektów oraz opieką nad ich mieszkańcami zajmie się Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań. Działania monitorujące podopiecznych odbywać się będą zgodnie ze standardami pracy z osobami bezdomnymi. Koszt całej inwestycji poniosło Miasto Gdańsk.

Zakup i uruchomienie obiektów wynika m.in. z zaleceń Wojewody Pomorskiego oraz z rekomendacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS-IV.070.14.2020.AK w zakresie szczególnego nadzoru nad osobami bezdomnymi. W myśl tych wytycznych samorządy powinny zmierzać do:

– ograniczenia przemieszczania się osób bezdomnych

– zapewnienia bezpieczeństwa osób już przebywających w placówkach udzielających tymczasowego schronienia. W przypadku nowych osób kierowanych do placówek, przyjęcie powinno następować po odbyciu kwarantanny w jednym z miejsc wyznaczonych przez powiat lub gminę

– zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, poprzez udzielenie im schronienia z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż noclegownia, schronisko czy schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Domki i kontenery mieszkalne będą wykorzystywane na potrzeby osób w kryzysie bezdomności do czasu obowiązywania szczególnych, epidemicznych obostrzeń i rozwiązań.  

Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl