Orzekanie o niepełnosprawności

Osoba z niepełnosprawnością – to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskała orzeczenie:

  • o zakwalifikowaniu przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego, lekkiego;
  • lekarza orzecznika ZUS, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy tudzież o częściowej niezdolności do pracy.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5

tel./fax: (58) 320 22 96
e-mail: mzon@gdansk.gda.pl