Wspólnie na rzecz aktywizacji zawodowej

„Wspólnie na rzecz aktywizacji zawodowej” – Dzień Otwarty Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej i Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji. Gdańska Spółdzielnia Socjalna i Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, dwie organizacje działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób defaworyzowanych na rynku pracy spotkały się podczas dnia otwartego.

Podczas spotkania zaprezentowana została działalność obu organizacji. Panie, Iwona Krasowska Prezes SPiR i Katarzyna Littwin dyrektor GSS przedstawiły ścieżkę aktywizacji zawodowej w ramach swoich organizacji. Wojciech Żak – koordynator „Osiedla Sitowie” przedstawił jego ideę.
Zaprezentowano również projekt „Pomagamy pracować – warsztaty rękodzielnicze”, który obecnie realizowany jest we współpracy z Fundacją Lotos. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna mieszkańców „Osiedla Sitowie” – samotnych bezdomnych matek oraz innych osób wykluczonych społecznie z powodu niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych. Wartością projektu jest zmiana wizerunku osób zagrożonych wykluczeniem poprzez nadanie im roli trenera prowadzącego warsztaty czyli osoby użytecznej społecznie. Stworzono warunki dla osób zagrożonych wykluczeniem, które umożliwiły im sprawdzenie się w nowej roli, co z kolei wzmocniło ich samoocenę, przywróciło wiarę we własne możliwości, a tym samym motywuje do podjęcia zatrudnienia. Zdobycie przez uczestników projektu odpowiedniego doświadczenia zawodowego, potwierdzonego referencjami, pozwala na podjęcie starań o pracę dzięki zwiększeniu ich atrakcyjność dla przyszłych pracodawców – mówi Wojciech Żak.

Dyskusja, która się wywiązała pomiędzy gośćmi pokazała, że należy wkładać więcej wysiłku w promowanie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób, które mają napotykają na problemy na otwartym rynku pracy. Szczególnie cenne wydaje się nawiązanie współpracy ze szkołami kształcącymi młodzież niepełnosprawną w konkretnych zawodach, nie zawsze odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku. Dostrzeżono również olbrzymi potencjał we współpracy ze studenckim kołem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego – mówi Katarzyna Littwin z GSS.

Goście uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych, podczas których możliwość własnoręcznego wykonania ozdób świątecznych i mydła w kostce.
Partnerem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
*************************
Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej zajmującym się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spółdzielnia stara się wspierać osoby, które mają problemy w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową, wychodzące z bezdomności, młodzież z pieczy zastępczej, nie posiadające doświadczenia zawodowego, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Działalność Spółdzielni opiera się głównie na świadczeniu usług o charakterze społecznym, takich jak usługi opiekuńcze bądź usługi asystenta osób starszych czy niepełnosprawnych. Dodatkowo Spółdzielnia świadczy usługi porządkowe, zajmuje się dystrybucją gazet czy realizuje szkolenia. Gdańska Spółdzielnia Socjalna podejmuje szereg działań na rzecz integracji społeczności lokalnej, przede wszystkim podejmuje działania na rzecz aktywizacji i integracji seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji od lat działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie osób niepełnosprawnych, chorujących i starszych w pokonywaniu trudności oraz podnoszenie jakości ich życia. Stowarzyszenie zajmuje się m.in.: prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych, klubów wsparcia dla osób starszych i z zaburzeniami psychicznymi, a także rozwojem zawodowym, pomocą psychologiczną i socjoterapią.

Projekt „Osiedle Sitowie” jest platformą kompleksowego wsparcia w usamodzielnianiu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie. Projekt powstał we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu jest usamodzielnienie poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz zapewnienie miejsc całodobowego pobytu dla samotnych bezdomnych matek z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi. Osiedle powstało w siedmiu budynkach z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk (z czego sześć przekazano organizacjom pozarządowym) na gdańskich Rudnikach. Obecnie projekt realizują następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji SPIR, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ, Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

Fundacja LOTOS została powołana w 2015 roku w celu wspierania inicjatyw, które wpływają na rozwój infrastruktury i przynoszą korzyści dla społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie prowadzona jest działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej LOTOS. Swoje wsparcie Fundacja koncentruje na następujących obszarach, tj. ekologia i ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wyrównywanie różnic społecznych, z nakierowaniem na dzieci i młodzież m.in. poprzez inwestycje w naukę, edukację i oświatę. Szczególnym obszarem zainteresowań Fundacji są działania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości społecznej wpływającej pozytywnie na rozwój społeczny.

Autor: Monika Grochulska