Wybór najlepszych rozwiązań dla wychowanków pieczy zastępczej priorytetem w Gdańsku

„Drogi do samodzielności – model usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w środę, w Europejskim Centrum Solidarności. Wzięli w niej udział, obok specjalistów obszaru pomocy społecznej, edukacji i zdrowia również wychowankowie gdańskich rodzin zastępczych – osoby, które rozpoczynają dorosłe, samodzielne życie.
W spotkaniu i merytorycznych dyskusjach uczestniczyli m.in. gdańscy rodzice zastępczy, przedstawiciele instytucji pomocowych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką pieczy zastępczej. O swoich doświadczeniach wynikających z procesu usamodzielniania opowiadali byli wychowankowie. Konferencja służyła też prezentacji wypracowanych – m.in. przez specjalistów gdańskiego MOPR, rodziców zastępczych, przedstawicieli placówek opiekuńczych i organizacji pozarządowych oraz samych podopiecznych – rozwiązań, które pomogą młodemu człowiekowi w odnalezieniu swojej ścieżki w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym. Chodzi także o zwrócenie uwagi na problemy wychowanków pieczy zastępczej choćby w środowisku szkolnym, rówieśniczym czy potem zawodowym.
– Dziękuję każdej osobie, która w jakikolwiek sposób radą, mentorsko, wychowawczo wsparła mnie na drodze do usamodzielnienia – mówiła podczas spotkania w ECS Natalia Laskowska, wychowanka rodziny zastępczej, obecnie pedagog w jednej z gdańskich szkół. – Każda z tych osób stała się „perłą” na tej mojej ścieżce w dorosłość. Czas, który mi poświęciła był niezmiernie ważny. Bardzo bym chciała, aby każde dziecko wychowujące się w pieczy zastępczej mogło liczyć na zrozumienie, uwagę ze strony życzliwych ludzi. Na czas, który ofiaruje mu opiekun, nauczyciel, szkoła czy rówieśnicy. To budowanie dobrych, opartych na wrażliwości relacji z drugim człowiekiem jest dla nas ogromnie istotne.
Podczas spotkania zaprezentowano „Model usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku” – jako pomysł i zbiór rekomendacji, wypracowanych przez osoby mające wpływ na kształtowanie drogi życiowej podopiecznych rodzin zastępczych. Zakłada on kompleksowe podejście do procesu usamodzielnienia, przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości systemowych i nowatorskich rozwiązań – ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw oraz podmiotowości wychowanka.
– Dziękuję Państwu za podejmowane mądre, merytoryczne działania w dochodzeniu do jak najlepszego standardu pieczy zastępczej – podkreślał podczas konferencji Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Wszyscy rozumiemy, że to praca wymagająca czasu, nawet lat i zaangażowania wielu środowisk. Widzę też, jak wielkim oparciem jesteście Państwo dla młodych, usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Pozostańcie dla nich tymi skrzydłami, wspierajcie ich doświadczeniem, wiedzą i mądrością – także życiową.
Opracowanie „Modelu…” wpisuje się w Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

Model usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku – standard postępowania