Wymienią doświadczenia w pracy z potrzebującymi

Grupa około 40 pracowników służb socjalnych z Wilna wymieni doświadczenia zawodowe ze swoimi kolegami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Litwini będą gościć w Centrum Pracy Socjalnej nr 2 przy pl. Gustkowicza 13 już w czwartek, 22 marca (od godz. 9.00 do 15.00).
Pracownicy służb socjalnych i administracji z Wilna zapoznają się w Ośrodku między innymi z naszym nowatorskim systemem pracy. Gdański MOPR jako jeden z pierwszych w kraju już w 2016 roku wprowadzał pilotażowo nowy model funkcjonowania, a od ubiegłego roku pracuje wg nowych zasad. Model opiera się na bardzo wyraźnym podziale zadań wśród pracowników socjalnych:

–  pracownicy ds. postępowań administracyjnych prowadzą je m.in. w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym usług pomocy społecznej. Diagnozują sytuację, udzielają informacji i porad, aktywizują osoby i rodziny, a także ustalają niezbędny zakres współpracy,

– pracownicy ds. pracy socjalnej nie prowadzą postępowań administracyjnych, natomiast zajmują się realnymi działaniami pomocowymi w rodzinach i środowisku, z wykorzystaniem właściwych im metod, technik oraz narzędzi, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.

Gości z Litwy interesują także: system wsparcia dziecka i rodziny, osób niepełnosprawnych oraz projekty aktywizujące i deinstytucjonalizacji wdrażane w Gdańsku. Ważna jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwiązywania problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Takie studyjne wizyty są bardzo cenne dla obu stron – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Służą nie tylko wymianie doświadczeń i umiejętności na polu pomocy społecznej, ale również owocują międzynarodowym partnerstwem i współpracą w przyszłości. Mam nadzieję, że pracownicy z Litwy czerpać będą dobre praktyki z pracy gdańskich koleżanek i kolegów, ale również opowiedzą o swoich metodach wsparcia osób potrzebujących.