Zadania dofinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

DOFINANSOWANIE

1 574 390,40 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 574 390,40 zł 

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

 • limit godzin usług asystenta przypadających na uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, z zastrzeżeniem, że limit godzin usług asystenta na uczestnika, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne
  (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na uczestnika Programu, w tym na dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie lub w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 30 godzin miesięcznie;
 • w tym samym czasie uczestnik nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, itp.).

Organizacje które realizują zadanie:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski,
 • Fundacja Hospicyjna,
 • Fundacja Edukacji Nowoczesnej.

W celu zgłoszenia się do Programu należy skontaktować się z właściwym Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku.


 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021 – 2025
– edycja 2021

DOFINANSOWANIE

128 160 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

306 000 zł

Celem  operacyjnym  Programu  jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im  korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub  kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej,  rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych
w środowisku lokalnym. W ramach  Programu  udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Realizacja Programu

Realizatorem zadania we współpracy z MOPR w Gdańsku jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzący Dzienny Dom Senior + pod nazwą Dzienny Dom Seniora ”Gdański Wigor” przy ul. Dolnej 4/1 w Gdańsku. Jest to kontynuacja prowadzenia ośrodka działającego od października 2015 roku. Ośrodek dysponuje 30 miejscami dziennego pobytu przeznaczonymi dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, mieszkańców Gdańska. Usługi realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00. Zadanie zakłada zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych 30 osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy. Także zapewnienie im możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie życia. Wszystko z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji poprzez walkę z samotnością, poczuciem bezużyteczności oraz bezradności, organizację czasu podopiecznym, zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb (posiłki, sanitariaty, pomoc materialna). Chodzi o kompleksową aktywizację osób starszych. Rekrutacja i kwalifikacja do ośrodka odbywa się w sposób ciągły we współpracy z MOPR w Gdańsku i jest uzależniona od rotacji uczestników. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z:

 1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Dzienny Dom Seniora „Gdański Wigor”, ul. Dolna 4/1, tel. 58 718 65 65 lub
 2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, tel. 58 320 53 47.

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

DOFINANSOWANIE

887 808,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

887 808,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gdańska, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych Program ma zapewnić:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program jest realizowany w trzech formach:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w wymiarze maksymalnie 240 godzin na jednego uczestnika,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze maksymalnie 14 dób na jednego uczestnika,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w wymiarze maksymalnie 20 godzin na jednego uczestnika.

Realizatorami zadań we współpracy z MOPR w Gdańsku są:

 • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie pobytu dziennego:
  – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
  – Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji,
  – Fundacja Maja na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  – Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”,
  – Dom Pomocy Społecznej „Orunia”
 • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie pobytu całodobowego:
  – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
  – Fundacja Hospicyjna
 • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie specjalistycznego poradnictwa:
  – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
  – Fundacja Maja na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  – Fundacja na Rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Wyspa Skarbów”.

W celu zgłoszenia się do Programu należy skontaktować się z właściwym Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku.