„Zadłużeni w obligacjach” już mają pośrednika!

Spółka DS Consulting wspólnie z Profin Systems (oferta wspólna obu spółek) zarządzać ma między innymi przepływami finansowymi w innowacyjnym projekcie „Zadłużeni w obligacjach”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Właśnie ten pośrednik został wyłoniony w ramach konkursu ofert.  

Będzie on odpowiadał za zarządzanie projektem w fazie jego testowania i wdrażania w życie. W praktyce ma m.in. prowadzić przepływy finansowe, przechowywać środki czy też zapewnić wsparcie prawne dla uczestników obligacji społecznych, mając przy tym – z tytułu wykonywanych działań – określone profity.  

Przypomnijmy, innowacyjny projekt MOPR zakłada pomoc dla osób z zadłużeniem czynszowym od trzech do dwudziestu tysięcy złotych, powstałym w okresie od sześciu miesięcy do nawet półtora roku. Przy czym dłużnik musi deklarować chęć wyjścia z kryzysu. Tworzony model obligacyjny zakłada, że w działaniach uczestniczą: właściciel długu, tj. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych; inwestor gotowy wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego; partner – organizacja pozarządowa zajmująca się aktywizacją społeczną, która będzie pracowała z dłużnikiem, wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji. Kluczowy jest także pośrednik, który właśnie został wybrany. Dodajmy, że wcześniej MOPR pozyskał też partnerów do innowacji. To Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych; Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej; Stowarzyszenie „WAGA”. Trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

 – Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – W przyszłości skorzystają z niego także inne ośrodki w Polsce.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 397 503,07 zł.
Całkowita wartość projektu – 408 927,75 zł. Realizacja potrwa do końca kwietnia br.  

Uwaga!

Kontakt informacyjny w sprawie projektu: Anna  Dukowska, koordynatorka MOPR „Zadłużonych w obligacjach”, tel. 58 347 82 70 lub mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl