„Zadłużeni w obligacjach” – są partnerzy!

Trzy organizacje pozarządowe zostaną partnerami projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku „Zadłużeni w obligacjach”. Włączą się one w prace nad modelem pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym oraz jego późniejszym, pilotażowym wdrażaniem.  

Organizacje, które wyłoniono w drodze otwartego naboru to: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych; Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej; Stowarzyszenie „WAGA”. Podmioty te zaproszono nie tylko do pracy nad modelem, ale także, jeśli otrzyma on akceptację m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współdziałania w etapie wdrożeniowym. To właśnie wyłonione organizacje, w ramach projektu mają w przyszłości pracować z dłużnikami czynszowymi w taki sposób, by poprawić ich kryzysową sytuację.

Innowacyjny projekt „Zadłużeni w obligacjach” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makro – innowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju, a dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej. Projekt MOPR zakłada pomoc dla osób z zadłużeniem czynszowym od trzech do dwudziestu tysięcy złotych, powstałym w okresie od sześciu miesięcy do roku. Przy czym dłużnik musi deklarować chęć wyjścia z kryzysu. Wśród takich osób mogą być np. emeryci, renciści, mieszkańcy o niskich dochodach. Tworzony model obligacyjny idzie w tym kierunku, by w działaniach uczestniczyli: właściciel długu, tj. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych; inwestorzy gotowi wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego, mając przy tym zagwarantowany określony zysk, jeśli będzie sukces; partner – operator, np. organizacja pozarządowa zajmująca się aktywizacją społ., która będzie pracowała z dłużnikiem wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji.  

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 397 503,07 zł.
Całkowita wartość projektu – 408 927,75 zł. Realizacja potrwa do 30 kwietnia br.