Zapraszamy do projektu, po zawodowy sukces!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku rozpoczyna kolejny etap naboru, chętnych do udziału w projekcie „Cała naprzód I”. Adresowany jest on do osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, m.in. są długotrwale bezrobotne lub całkowicie bierne zawodowo. Udział w indywidualnych szkoleniach, kursach i warsztatach aktywizujących pomoże wyjść z impasu. Wszystko jest bezpłatne.

Już ponad 20 osób bezrobotnych zgłosiło się do udziału w aktywizującym projekcie, realizowanym z ramienia miasta przez gdański MOPR. Wzięły one udział m.in. w „warsztatach talentów”, które pokazały mocne i słabsze strony ich potencjału zawodowego. Mają także wsparcie psychologa, doradców zawodowych i pośredników pracy. Uczestnicy ustalili już, co ich interesuje, jaka ścieżka zawodowa będzie dla nich najlepsza i zgodna np. z charakterem, marzeniami, umiejętnościami. Pod tym kątem przejdą teraz szkolenia oraz staże zawodowe.

Tymczasem gdański MOPR zachęca kolejne osoby do przystąpienia do projektu, który potrwa do czerwca 2018 roku. Przypomnijmy, oferta skierowana jest do mieszkańców, którzy ukończyli 30 rok życia, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Udział mogą wziąć m.in. osoby, które nie mają pracy z powodu swojej niepełnosprawności, czy też kobiety powyżej 50 roku życia, a także osoby mniej zaradne i nie posiadające przydatnych kwalifikacji lub chcące je podwyższyć, zmienić. Łącznie z oferty może skorzystać 55 bezrobotnych.

Uczestnikom projektu oferujemy m.in. opracowanie indywidualnego planu działania oraz pełne wsparcie adekwatne do sytuacji. Szkolenia i kursy według wyboru zainteresowanego, staże zgodne z opracowaną wspólnie strategią osobistego rozwoju. Osoby korzystające ze staży i warsztatów mogą też otrzymać stypendium, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz posiłek i refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu wynosi 1 037 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 881 875 zł. Jest on realizowany w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014, poddziałanie 5.2.1. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT”.

Zgłoszenia chętnych przyjmujemy w biurze projektu:

  1. Lęborska 3B (STARTER), 80-386 Gdańsk, tel. 58/347 82 99 lub 502 986 387.