Zastępcze rodziny wspaniałe i potrzebne

Od początku roku już ponad 90 gdańskich dzieci, nie mogących z różnych przyczyn liczyć na właściwą opiekę biologicznych rodziców, znalazło „bezpieczną przystań” w rodzinach zastępczych. To wynik m.in. kampanii „Podziel się domem”, prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku na rzecz pozyskania w mieście nowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Celem akcji jest tworzenie w mieście rodzinnych form opieki dla dzieci pozbawionych wsparcia rodziców biologicznych. To bowiem najlepsza opcja pomocy dla maluchów, których los nie oszczędza. Dziecko z postanowieniem sądowym nie trafia przecież do zwykłej placówki – instytucji, ale do rodziny, która daje mu opiekę, zainteresowanie, nierzadko miłość. Chętnych do założenia zastępczej rodziny zapraszamy na kolejne szkolenia, które odbędą się na początku przyszłego roku. Osoby zainteresowane winny kontaktować się z pracownikami MOPR przy ul. Leczkowa 1, tel. 58 347 82 72 lub końcówka 77 w dni powszednie, w godz. od 7.30 do 15.30. Zainteresowani założeniem zwykłej rodziny zastępczej, by uzyskać status muszą przejść 12 – tygodniowe, bezpłatne szkolenie, przygotowujące do roli rodzica dla dziecka z bagażem doświadczeń. Kandydaci chcący założyć rodzinę zawodową lub rodzinny dom dziecka dodatkowo jeszcze 8 – tygodniowe szkolenie specjalistyczne, które pozwoli dobrze pełnić zadania. Zajęcia z trenerami mają charakter warsztatowy. Odbywają się w gdańskim MOPR.  

Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

– Z jednej strony miasto prowadzi działania na rzecz pozyskania nowych rodzin zastępczych, wspaniałych ludzi, którzy mają misję i otaczają opieką potrzebujące dzieci – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Jednocześnie w ramach kampanii pracownicy gdańskiego MOPR konsekwentnie  pracują również z rodzicami, którzy z różnych przyczyn, mają ograniczone prawa do malców. Starają się pobudzić i odbudowywać więzi łączące biologicznych rodziców z dzieckiem. To bardzo trudne, wymaga czasu i starań przede wszystkim ze strony matek i ojców.

Dodajmy, że gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w ponad 350 rodzinach zastępczych, w tym 16 rodzinnych domach dziecka. Opiekę ma tam ponad 600 maluchów i nastolatków. Ambasadorką kampanii MOPR pt. „Podziel się domem” jest florecistka i medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała.