Po zawodowy i życiowy sukces!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza kolejnych chętnych do udziału w projekcie „Cała naprzód I”. Adresowany jest on do osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, m.in. są długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo. Udział w indywidualnych, bezpłatnych szkoleniach i kursach aktywizujących pomoże wyjść na prostą.

 

Ponad 30 osób bezrobotnych zgłosiło się dotąd do udziału w aktywizującym projekcie, realizowanym z ramienia miasta przez gdański MOPR. Kilka z nich już znalazło satysfakcjonującą pracę, kilkanaście przechodzi intensywne kursy zawodowe. Wynikają one z rzeczywistych predyspozycji, pasji i marzeń życiowych uczestników. Zachęcamy kolejne osoby do przystąpienia do projektu, który potrwa do czerwca 2018 roku.  Przypomnijmy, oferta skierowana jest do mieszkańców, którzy ukończyli 30 lat, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Udział mogą wziąć m.in. ci, którzy nie mają pracy z powodu swojej niepełnosprawności, kobiety powyżej 50 roku życia, a także osoby mniej zaradne i nieposiadające przydatnych kwalifikacji lub chcące je podwyższyć, zmienić. Łącznie z oferty może skorzystać 55 osób.

Uczestnikom projektu oferujemy opracowanie indywidualnego planu działania oraz pełne wsparcie m.in. doradców zawodowych, psychologa i inną pomoc adekwatną do sytuacji. Poza tym w programie są szkolenia i kursy według wyboru zainteresowanego oraz staże zgodne z opracowaną wspólnie strategią osobistego rozwoju. Osoby korzystające ze staży i warsztatów mogą też otrzymać stypendium, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz posiłek i refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

 

– Projekt kładzie nacisk na zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – I w tym jest jego siła. Zachęcam do uczestnictwa wszystkie osoby, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

Wartość projektu wynosi 1 037 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 881 875 zł. Jest on realizowany w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014, poddziałanie 5.2.1. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT”.

Chętnych zapraszamy do biura projektu: Lęborska 3B (STARTER), 80-386 Gdańsk, tel. 58/347 82 99 lub 502 986 387.