Złóż wniosek o wsparcie finansowe na zakup mieszkania bez barier architektonicznych

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

O dopłatę mogą się starać także w przypadku zamiany nieprzystosowanego lokalu, na dostosowany do ich potrzeb. Ta pomoc dostępna jest w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do składania wniosków zachęca osoby uprawnione, spełniające określone kryteria, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dla kogo wsparcie

Beneficjentem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności (to w przypadku osób do 16 roku życia) lub o niepełnosprawności w stopniu znacznym tudzież ma orzeczenie traktowane na równi, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

– złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

– złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu;

– w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Jeśli sprawa dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Wówczas trzeba do niego dołączyć:

– oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

– dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby z niepełnosprawnością reprezentowanej przez opiekuna prawnego np. akt urodzenia.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty m.in. do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero. Wysokość pomocy stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, z uwzględnieniem maksymalnych kwot dofinansowania publikowanych przez PFRON na każdy kwartał danego roku. Szczegółowymi informacjami służą zainteresowanym specjalistki i specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej MOPR w Gdańsku, pod numerem tel.: 58 320 53 62 (w godzinach pracy Ośrodka). Więcej wiadomości oraz procedura dotycząca dofinansowania są dostępne m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR) oraz na stronie internetowej PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON).

Składanie wniosków wyłącznie poprzez SOW

Wnioski w sprawie można składać tylko w formie elektronicznej, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)  (link przekierowuje na platformę Systemu). Można to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem MOPR, do 31 grudnia 2024 roku. Pośrednictwo oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego wnioskodawcy.

 

Budynek mieszkalny/symboliczna fot. z Pixabay (roketpik)
Logo PFRON