Piecza zastępcza

Czym jest piecza zastępcza?

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecku przez rodziców, sprawowana jest wobec niego piecza zastępcza – w formie rodzinnej bądź instytucjonalnej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie:

  1. orzeczenia sądu;
  2. w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez policję lub straż graniczną;
  3. na wniosek rodziców, dziecka, osoby trzeciej lub umieszcza się  dziecko w trybie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej to:

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej to:

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.