[2015] Start w dorosłość

Grupę docelową projektu stanowi 20 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczących i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat, zamieszkujących w Gdańsku, pobierających dotację na kontynuację nauki.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej jego uczestników oraz stworzenie szans na ich zatrudnienie. Uczestnicy projektu objęci są opieką coacha, który wspiera ich oraz motywuje do podejmowania decyzji, pomaga w trakcie odbywania stażu oraz w poszukiwaniu zatrudnienia. Ponadto, organizowane są spotkania w ramach grupy wsparcia, warsztaty na temat ekonomii społecznej (zakładania, prowadzenie działalności i zarządzanie w sektorze ekonomii społecznej, tworzenie biznesplanu, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej), indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe oraz 6-cio miesięczne staże u pracodawców. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z zajęć aktywizacyjno-twórczych (np. bilety/karnety na basen, fitness, siłownię, ściankę wspinaczkową, zajęcia malarskie itp.) oraz biorą udział w kursie szybkiego czytania oraz metod efektywnego uczenia się.

Projekt „Start w dorosłość” realizowany jest w okresie od 1 października 2013 r. do 31 maja 2015 r. w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu wynosi 926 820,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 787 797,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.