[2017] Gdański Model Autyzmu

Idea projektu „Gdański Model Autyzmu” powstała jako odpowiedź na pilną potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem poprzez koordynację, rozbudowę i tworzenie różnych dedykowanych form opieki i wsparcia.

Spójność i kompleksowość systemu ma zapewnić „ Gdański Model Autyzmu ”, w którym grupę docelową stanowić będą odbiorcy modelu, czyli dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie z autyzmem zamieszkałe w Gdańsku, a także użytkownicy modelu, czyli osoby / instytucje / organizacje, które będą wykorzystywały model w swojej pracy.

Tworzony w ramach projektu model ma umożliwić:

  • wielostronną, zintegrowaną i dostępną pomoc specjalistyczną niezbędną odbiorcom do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym)
  • przystosowanie ogólnodostępnych usług do specyficznych potrzeb dorosłych osób z autyzmem poprzez wprowadzenie dedykowanych dla nich rozwiązań
  • zapewnienie wsparcia rodzinom i opiekunom dorosłych osób z autyzmem oraz wdrożenie tzw. polityki wytchnieniowej
  • podniesienie świadomości społecznej dotyczącej specyfiki autyzmu

Kompleksowy środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z autyzmem będzie opracowywany i przygotowywany do testowania przez 4 miesiące m.in. w trakcie cyklicznych spotkań grupy ekspertów zaproszonych przez MOPR w Gdańsku do współpracy. Przewiduje się także szersze konsultacje modelu, m.in. z użytkownikami wsparcia i lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i opiekę zdrowotną, zanim jego wstępna wersja zostanie poddana ocenie ekspertów z ramienia Ministerstwa Rozwoju.

W projekcie „ Gdański Model Autyzmu ” zaplanowano również zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego i poddanego ocenie modelu w kolejnym projekcie. Partnerzy wybrani na podstawie otwartego naboru będą odpowiedzialni za wdrożenie opracowanego modelu na terenie Miasta Gdańska w ramach konkursu II etapu, a także utrzymanie rezultatów po zakończeniu projektu.

Projekt jest realizowany od 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r.
Telefon kontaktowy: 58 342 31 63

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 98 212,50 zł
Całkowita wartość projektu – 101 250,00 zł

Fundusze Europejskie i Unia Europejska - logotypy unijne - Gdański Model Autyzmu