[2014] Kompleksowe Wspieranie Rodzin z Dziećmi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku od marca do grudnia 2014 r. realizuje projekt „Kompleksowe Wspieranie Rodzin z Dziećmi”.

Wsparcie rodziny polega na ukierunkowanych działaniach mających m.in. na celu: profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w rodzinie, poprawę funkcjonowania rodziny w sferze opiekuńczo – wychowawczej oraz pomoc w rozwiązywaniu innych, współistniejących problemów. W projekcie przewidywane jest przeprowadzenie rozpoznania/diagnozy pogłębionej przez właściwych dla problemów specjalistów (w szczególności: psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień, lekarza, prawnika) i/lub zapoznanie się z diagnozą rodziny (jeśli istnieje) przekazaną przez MOPR w Gdańsku, określenie problemów i trudności związanych z zaburzonym funkcjonowaniem rodziny i będących przedmiotem współpracy z rodziną, dokonanie analizy sytuacji zdrowotnej i rodzinnej, sformułowanie celów pracy z rodzina, opracowanie planu pracy z rodziną, zawierającego pakiet usług dla rodziny, realizacja planu pracy z rodziną, monitorowanie postępów zmian i ewaluacja realizacji zadania.

Celem takiego pakietu usług m.in. jest wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji, znalezienie obszarów do wspólnych oddziaływań, zabawy, nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego. Przedmiotowy pakiet dostosowany jest do rodziny w zależności od problemów, potrzeb i możliwości rodziny.

Wartość projektu wynosi: 322 00,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.