[2012] Mamo, Ty też możesz!

W ramach projektu 30 niezatrudnionych kobiet z terenu Gdańska, wychowujących samotnie małe dziecko, zostało objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym w formie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnych warsztatów z doradcą zawodowym, warsztatów psychologicznych, treningu budżetowego, kursu języka angielskiego oraz szkoleń zawodowych. Podczas gdy mamy uczestniczyły w zajęciach, dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę w „Klubie Malucha”.

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 30 matek samotnie wychowujących małe dzieci na terenie Gdańska.

Cele szczegółowe: 

  • podniesienie przez uczestniczki kwalifikacji zawodowych przydatnych na rynku pracy,
  • podniesienie kwalifikacji beneficjentek w zakresie umiejętności językowych,
  • zwiększenie świadomości edukacyjnej,
  • wzrost motywacji do poszukiwania pracy,
  • rozwój intelektualny i społeczny dzieci beneficjentek, poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

Projekt „Mamo, Ty też możesz!” był realizowany od 01.01.2011 r. do 31.01.2012 r. w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu wyniosła 561 174,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego