Usamodzielnienia – podsumowanie efektów projektów

1. „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (lider partnerstwa) we współpracy z następującymi partnerami: Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Uczestnicy projektu mogli liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie psychologa czy też specjalisty ds. uzależnień. Podejmowanych było szereg działań prowadzących do podjęcia aktywizacji zawodowej przez uczestników. Pomagały w tym: doradztwo i pośrednictwo zawodowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe, staże czy zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej. W projekcie udział wzięło 713 uczestników, w tym 265 osób z niepełnosprawnościami. W trakcie realizacji oraz w okresie monitorowania kwalifikacje podniosło 98 osób. Pracę podjęło 312 uczestników, z czego prawie 60% (187 osób) utrzymało zatrudnienie przez 3 miesiące, osiągając efektywność zatrudnieniową. Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej uzyskało ponad 500 uczestników (m.in. rozpoczęcie nauki, wzmocnienie motywacji, zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, ograniczenie nałogów).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Podziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

2. „Bezdomność, do widzenia”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu utworzono 20 mieszkań wspieranych, z czego 4 mieszkania pochodziły z gminnego zasobu komunalnego, natomiast 16 zostało wynajętych od prywatnych właścicieli. W mieszkaniach tych umieszczono 31 środowisk rodzinnych, z czego 11 to rodziny wieloosobowe, natomiast 20 to środowiska jednoosobowe (głównie samotni mężczyźni).

Pobyt w mieszkaniach wspieranych realizowany był w ramach Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności. Osoby bezdomne miały zapewniony bezpłatny pobyt przez 6 miesięcy, a po tym okresie zaczynały partycypować w kosztach utrzymania, przyjmując na siebie stopniowo obowiązki i uzyskując niezależność. Pomimo tego, że osoby te posiadały dochód, były objęte działaniami aktywizującymi podczas pobytu w placówkach dla bezdomnych, a więc były wstępnie przygotowane do procesu usamodzielnienia, wymagały wsparcia kogoś, kto pomoże im obrać właściwy kierunek drogi życiowej. Osoby te zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego, asystentów i terapeutów, którzy towarzyszyli swoim podopiecznym na każdym etapie realizacji projektu, motywowali ich i wspierali w drodze ku samodzielności. Wachlarz wsparcia od początku był bardzo szeroki – od nauki gospodarowania budżetem domowym, po wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych, współpracę ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z rodzin biorących udział w projekcie.

Projekt zakończył się dużym sukcesem. Z 31 środowisk rodzinnych biorących udział w pilotażu, jedynie 2 środowiska wróciły do placówki dla osób bezdomnych. 22 środowiska usamodzielniły się i zamieszkały w wynajętych mieszkaniach lub powróciły do rodzin, 1 rodzina otrzymała mieszkanie socjalne (20 innych środowisk rodzinnych złożyło wniosek o przydział mieszkania socjalnego), natomiast 7 środowisk rodzinnych kontynuowało pobyt w 4 mieszkaniach wspieranych, utworzonych w ramach projektu.

3. „Edukacja – Praca – Mieszkanie”

Projekt realizowany w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. W ramach projektu 6 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi korzystających z pomocy społecznej będących mieszkańcami Osiedla Sitowie objęto wsparciem animatora pracy. W wyniku realizacji projektu uzyskano dofinansowanie na podniesienie standardu 1 mieszkania z gminnego zasobu (remont i wyposażenie w sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania). Obecnie w mieszkaniu zamieszkuje 6 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (beneficjentów Osiedla Sitowie), którzy ukończyli 2-letni pobyt na Osiedlu.

W 2014 roku MOPR w Gdańsku otrzymał z MPiPS kolejne dofinansowanie w wysokości 106 000 zł na realizację kolejnej edycji projektu „Edukacja – Praca – Mieszkanie”. Pozyskanie tych środków pozwoli na wyremontowanie i wyposażenie kolejnego mieszkania z zasobów komunalnych dla beneficjentów z Osiedla Sitowie, wraz ze wsparciem w aktywizacji tych beneficjentów prowadzącym do ich usamodzielnienia.

4. „Bez przeszkód do zatrudnienia” – Model współpracy MOPR – PUP

Pilotażowy model współpracy MOPR z PUP, którego głównym celem była aktywizacja zawodowa mieszkańców Gdańska. Porozumienie w ramach którego testowano model, zakłada zarówno stworzenie procedury efektywnej współpracy w zakresie wymiany informacji jak i zintegrowane działania wspierające wspólnych klientów. Do pilotażowych działań zakwalifikowano w 2013 roku 10 osób. Każdemu beneficjentowi został przypisany jeden pracownik socjalny oraz jeden pośrednik pracy. Partnerzy porozumienia pozostawali w stałym kontakcie i wspólnie realizowali model ukierunkowany na aktywizację bezrobotnego mieszkańca. Dzięki ścisłej współpracy pracowników obu instytucji W efekcie na 10 klientów – 7 osób podjęło pracę, w tym 3 osoby skierowano do CIS.

5. „Systematycznie do celu”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu systemowego w okresie od 2008 do 2013 r. przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu przez beneficjentów – aż 1150 osób nie korzystało z pomocy finansowej MOPR w Gdańsku, co stanowi 46% ogółu uczestników z 2500 osób.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy MOPR w Gdańsku. Tak zadowalające wyniki osiągnięte zostały dzięki zastosowanym w projekcie instrumentom, tj. m.in. indywidualnemu wsparciu asystentów, treningom umiejętności społecznych/zawodowych/zdrowotnych/wychowawczych, treningom budżetowym i treningom pracy, szkoleniom zawodowym, konsultacjom psychologicznym i pedagogicznym.