Skonsultuj projekt Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej!

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy gdańszczanki i gdańszczan oraz podmioty – m.in. organizacje pozarządowe, instytucje – realizujące działania statutowe dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz mieszkańców nadmotławskiego grodu. Prosimy Państwa o uwagi, sugestie do projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. 

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków rozwoju dla dzieci i dla rodzin przeżywających trudności w wychowywaniu najmłodszych podopiecznych, przez doskonalenie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Priorytetem jest zabezpieczenie kompleksowych form pomocy rodzinie w środowisku, a tam gdzie nie jest to możliwe, wsparcie różnorodnych (zwłaszcza rodzinnych) form opieki nad dziećmi. Proponowane działania koncentrują się na wzmacnianiu potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin, zapewnianiu wsparcia rodzinom doświadczającym trudności i kryzysów. Chodzi także o wzmacnianie reintegracji rodzin, o rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, realizowanie standardu wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz o podnoszenie skuteczności procesu usamodzielniania.

Uwagi do projektu przyjmujemy do 28 stycznia br.  

Projekt Programu dostępny jest poniżej w dokumencie „Zarządzenie o konsultacjach…”. Prosimy o zgłaszanie uwag przez załączony formularz. Wypełniony formularz można:

– włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku (w dniach i godzinach pracy Ośrodka),

– przesłać za pośrednictwem poczty, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk,

– przesłać na adres email: anna.puszkiewicz@gdansk.gda.pl.

Wzór formularza uwag do projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu GPWRiSPZ 2021 – 2023